some, any, no és none_mondatok


Off Course Angol
a some, az any, a no és a none használata: some, any, no, none
(Felhasznált forrás: Huron's Checkbook: Salamon Gábor, Zalotay Melinda, 1993, Biográf Kiadó)
Nyelvtan – bonyolult magyarázatok nélkül. Nézd meg ezekben az eredeti angol mondatokban, hogyan kell használni a some, any, no és none szavakat, és utánozd a mintákat!
Amire a leggyakrabban szükséged lehet, arra kékkel kiemelt példamondatot találsz. A példamondatot érdemes kívülről megtanulni, hogy bármikor felidézhesd a követendő mintát.
A szürke kiemelés a formális (hivatalos) nyelvhasználatot jelzi.

some
valami(lyen)
1. Some idiot parked his car outside my garage. 2. I’m looking for some string. 3. I’m afraid there must be some mistake. 4. There must be some misunderstanding. 5. They stopped at some traffic lights to swap cars. 6. For some reason everybody was whispering. 7. I’ve read it in some book, but I don’t remember where. 8. He says he can’t come, he’s having some friend or other over from Putney. 9. There must be some perfectly reasonable explanation. 10. Can I call on you some time next week? 11. Lots of people share these fears in some degree.
1. Valami idióta odaállt az autójával a garázsajtóm elé. 2. Valami madzagot keresek. 3. Attól tartok, hogy itt valami hibának kell lennie. 4. Valami félreértés kell legyen. 5. Megálltak egy közlekedési lámpánál, hogy kocsit cseréljenek. 6. Valamilyen oknál fogva mindenki suttogott. 7. Egy könyvben olvastam, de nem emlékszem, hol. 8. Azt mondja, nem tud jönni, mert valami barátja van nála Putneyból. 9. Kell legyen valami teljesen ésszerű magyarázat. 10. Meglátogathatlak valamikor a jövő héten? 11. Nagyon sok ember osztozik bizonyos fokig ezekben a félelmekben.


körülbelül
12. Some 40 or 50 people turned up to see him arrive. 13. Now we have some 800 members. 14. They were found in a ditch some forty kilometres west of Awani.
12. Körülbelül 40-50 ember jelent meg, hogy lássa, amint megérkezik. 13. Most körülbelül/úgy 800 tagunk van. 14. Egy árokban találtak rájuk, úgy negyven kilométerre Awanitól nyugatra.


some névelőként:
állító és kérdő mondatokban
15. Edgar, put some more wood on the fire. 16. I’ll get you some cheese and crackers. 17. She meant to buy some fruit and tea. 18. I’ll lend you some money if you ever need it. 19. Would you like some sugar? 20. Would you like some more biscuits? 21. Shall we bring some wine? 22. I got up to peel some potatoes for the next day. 23. There were some footprints in the snow. 24. Can you show me some cameras, please? 25. I’m expecting some visitors this evening.
15. Edgar, tegyen fát a tűzre! 16. Előbb hozok neked sajtot meg sós sütit. 17. Úgy tervezte, hogy vesz gyümölcsöt és teát. 18. Ha bármikor szükséged van rá, adok kölcsön pénzt. 19. Kér cukrot? 20. Kér még (egy kis) kekszet? 21. Vigyünk bort? 22. Felkeltem, hogy hámozzak krumplit másnapra. 23. Lábnyomok voltak a hóban. 24. Mutatna nekem fényképezőgépeket, kérem? 25. Estére vendégeket várok.
any
bármilyen, bármelyik stb.
(tagadásban: semmilyen)
26. Any information could prove useful. 27. We can stay at any cheap hotel. 28. Let me know if you need any help. 29. As a small boy I could always make friends at once with any animal. 30. They may come for us any day. 31. You can come any day you like. 32. Come and see us any time. 33. We’ll help in any way we can. 34. Can you give me any advice? 35. Do you think I had any choice? 36. Do you have any idea when those meetings took place? 37. Did you spot any movement as you came down? 38. I’m not going to any dinner. 39. I can’t afford any scandal. 40. I know I am short-sighted, but I really can’t see any difference. 41. I can’t think of any other solution.
26. Bármilyen információ hasznosnak bizonyulhat. 27. Bármilyen olcsó hotelban megszállhatunk. 28. Szólj, ha bármi segítségre van szükséged! 29. Kisfiú koromban mindig rögtön meg tudtam barátkozni bármilyen állattal. 30. Bármelyik nap értünk jöhetnek. 31. Bármelyik nap jöhetsz, amikor csak akarsz. 32. Látogass meg minket bármikor! 33. Segítünk, ahogy csak tudunk. 34. Tudsz nekem bármilyen tanácsot adni? 35. Gondolod, hogy volt bármilyen választási lehetőségem? 36. Van bármi elképzelése arról, hogy mikor voltak azok a megbeszélések? 37. Észlelt bármilyen mozgást, ahogy jött lefelé? 38. Semmiféle vacsorára nem megyek. 39. Nem engedhetek meg magamnak semmilyen botrányt. 40. Tudom, hogy rövidlátó vagyok, de én tényleg nem látok semmi különbséget. 41. Nem tudok semmilyen más megoldást kitalálni.


névelőként:
az any kérdő és tagadó mondatokban
42. Have you played in any bridge tournaments? 43. Do you have any qualifications? 44. Are there any lions or tigers in that zoo? 45. Is there any news? 46. I don’t need any pills. 47. I cannot see any stars tonight. 48. He doesn’t have any daughters, you see, just three boys. 49. I don’t need any bodyguards. 50. My father hasn’t got any close friends. 51. I told you not to take any risks. 52. I didn’t feel any pain. 53. There isn’t any food in the house. 54. I didn’t know he had spent any time in Africa. 55. They couldn’t find any intelligent life on the planet. 56. I’ve got hardly any money.
42. Játszottatok már bridzsversenyen? 43. Van képesítése? 44. Vannak oroszlánok vagy tigrisek abban az állatkertben? 45. Van valami újság? 46. Nincs szükségem tablettákra. 47. Ma éjszaka nem látok egy csillagot se. 48. Tudod, lánya nincs, csak három fia. 49. Semmi szükségem testőrre. 50. Az apámnak egyetlen igazi barátja sincs. 51. Mondtam neked, hogy ne vállalj semmi kockázatot. 52. Nem éreztem fájdalmat. 53. Nincs semmi ennivaló a házban. 54. Nem tudtam, hogy volt Afrikában. 55. Értelmes életnek semmi jelét nem találták a bolygón. 56. Alig van pénzem.
any + adjective
kicsit, egyáltalán
57. Are you feeling any better? 58. I’m sorry I can’t stay any longer. 59. Well, it doesn’t look any different to me... 60. It isn’t any different. 61. We’ll leave him here. He can’t come any further. 62. If you come any nearer, I will slap your face. 63. If I were any younger, I’d ask you to dinner. 64. I don’t want to give you any more Valium.
57. Jobban érzed magad? 58. Sajnálom, hogy nem maradhatok tovább. 59. Nos, én semmi különbséget nem fedezek fel… 60. Egyáltalán nem más. 61. Itt fogjuk hagyni. Nem tud tovább jönni. 62. Ha csak egy kicsit is közelebb jössz, pofon váglak. 63. Ha egy kicsit fiatalabb lennék, meghívnám vacsorázni. 64. Nem szeretnék több Valiumot adni önnek.
any, any of
bármelyik, bármennyi
(tagadásban: semennyi)
65. She was a foot taller than any of us. 66. You can use this keyboard with any of our computers. 67. Did you recognize any of the other people there? 68. Is/Are any of you superstitious? 69. I don’t trust any of them. 70. I doubt whether anyone else in the country has any of it at the moment. any other solution. 71. Are there any questions? 72. She didn’t wear any jewellery.
65. Egy lábbal magasabb volt, mint bármelyikünk. 66. Ez a klaviatúra bármelyik gépünkkel használható. 67. Felismert bárki mást az ott lévők közül? 68. Babonás közületek valaki? 69. Semelyikükben sem bízom meg. 70. Kétlem, hogy jelen pillanatban bárkinek az országban lenne még belőle. 71. Van (egyáltalán kérdés?) 72. Egyáltalán nem viselt ékszert.

I have got some money/a little money. NOT: I have got any money.

some, any as noun substitutes
some, any: főnévpótló
73. He didn’t ask for money but I gave him some. 74. Don’t forget about the eggs! You’ll find some in the fridge. 75. Some still believe she is innocent. 76. He came again and asked for money but I didn’t give him any. 77. Check if there’s any in that bottle.
73. Nem kért pénzt, de adtam neki valamennyit. 74. Ne feledkezz meg a tojásról! Találsz a frizsiderben. 75. Van, aki még mindig ártatlannak tartja. 76. Megint jött pénzt kérni, de nem adtam neki. 77. Nézd meg, hogy van-e még abban az üvegben.
no
nincs, semennyi sem
78. There’s no bridge across the river. 79. There were no parachutes. 80. I had no choice. 81. I have no secrets from you. 82. He has got no sense of humour. 83. There’s no time to lose. 84. He has no experience in this kind of work. 85. But I have no time to read any more. 86. No birds sang. 87. No sacrifice was too great. 88. No living creature in this world runs as the giraffe does. 89. No ball games on the promenade.
78. Nincs híd a folyó fölött. 79. Nem voltak ejtőernyők. 80. Nem volt más választásom. 81. Nincsenek titkaim előtted. 82. Nincs humorérzéke. 83. Nincs vesztegetni való idő. 84. Nincs tapasztalata az efféle munkában. 85. De már nincs időm olvasni. 86. Egyetlen madár sem énekelt. 87. Semmi nem számított túl nagy áldozatnak. 88. Az élővilág semmilyen más állata nem tud úgy futni, ahogy a zsiráf. 89. A sétányon labdázni tilos.
none

90. “Have you got any money on you?” – “No, none at all.” 91. I don’t think we can have tea, there’s none left. 92. None thought he could survive. 93. Professor Jones has three sons, but none has any academic ability. 94. None of them were sure. 95. None of them were married. 96. None of my friends were in the country at the time. 97. None of us knew what’d happened. 98. None of the windows opened. 99. None of the telephones are working in our neighbourhood. 100. None of the subcontractors has signed the contract.
90. „Van nálad pénz?” – „Egy fillér sincs.” 91. Attól tartok, nem tudunk teázni, ugyanis nem maradt tea. 92. Senki nem gondolta, hogy túlélheti. 93. Jones professzornak három fia van, de egyiknek sincs semmi tehetsége a tudományokhoz. 94. Egyikük sem volt biztos benne. 95. Egyikük sem volt házas. 96. A barátaim közül egy sem tartózkodott az országban éppen akkor. 97. Egyikünk sem tudta, hogy mi történt. 98. Egyik ablak sem nyílt. 99. Egy telefon sem működik a környékünkön. 100. Az alvállalkozók egyike sem írta alá a szerződést.Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése